Betingelser

Betingelser for anvendelse af VinForum VinAuktion

1. Nærværende aftale

1.1 Formål. Nærværende aftale er et sæt betingelser, der beskriver dine og VinForum’s (”VinForum VinAuktion”, ”vi” eller ”os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de auktionstjenester, som VinForum udbyder gennem denne site.

1.2 Nærværende aftales virkning. Selve registreringen vedrørende VinForums auktionstjenester er gratis. Men når du tilmelder dig VinForums auktionstjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og den aftale bekræfter du på ny, hver gang du bruger VinForums auktionstjenester.

2. Typer af auktioner

2.1 Typer af auktioner.

Der er tre forskellige typer handler (under ét kaldet ”auktioner”), som du kan indgå gennem VinForums auktionstjenester, nemlig:

I. VinForum VinAuktionPro:

Dette er professionelle auktioner, hvor VinForum optræder som et auktionshus over for sælger og køber. Kan være både online og “fysiske” auktioner.

II. VinForum PartnerAuktion:

Dette er online auktioner, hvor VinForum fungerer som et online sted, hvor du kan købe de pågældende varer eller tjenester fra en udvalgt tredjeparts-handlende, som har erklæret sig indforstået med at yde kundesupport på et niveau svarende til det, som VinForum giver ved VinForum VinAuktionPro.

III. VinForum VinAuktionPrivat:

Det er online auktioner, hvor VinForum fungerer som et online sted, hvor du eller en anden bruger af VinForum’s tjenester (”medlemmet”) kan sælge varer eller tjenester til andre medlemmer ved auktion. Det sælgende medlem kan være en privatperson eller en forretningsdrivende.

2.2 Forskellige rettigheder og forpligtelser. Hver type auktion er forskellig set ud fra i hvilket omfang VinForum – og eventuelt et medlem – er indblandet i den efterfølgende handel. Der er derfor store forskelle i, hvilke rettigheder og forpligtelser parterne har i disse handler. Et af de grundlæggende aspekter af nærværende aftale er, at du (og ethvert andet medlem) anerkender, at VinForum ikke er og ikke kan blive gjort ansvarlig for sælgers adfærd eller for de varer eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering – uanset om sælger er en enkeltperson eller en forretningsdrivende – ved alle VinForums auktioner. Det er vigtigt, at du forstår disse forskellige forhold, og hvordan det berører dig i hvert enkelt tilfælde. Vi råder dig derfor kraftigt til at udskrive et eksemplar af nærværende aftale, opbevare aftalen på et sikkert sted og slå op i den, hver gang du vil handle via VinForum’s tjenester. Du bør vide, at betingelserne i nærværende aftale kan ændres med jævne mellemrum i overensstemmelse med paragraf 6.7.

2.3 Identifikation af auktionstypen. De forskellige auktionstyper er tydeligt markeret i vores forskellige auktionssystemer ved deres betegnelse.

2.4 Særlige betingelser. Den resterende del af nærværende aftale er inddelt i fire afsnit:

Paragraf 3 – Betingelser, der er gældende for alle auktioner
Paragraf 4 – Betingelser, der gælder specielt for VinForum VinAuktionPro
Paragraf 5 – Betingelser, der gælder specielt for VinForum VinAuktionPrivat og VinForum PartnerAuktion
Paragraf 6 – Ansvar og almindelige betingelser

3. Betingelser, der er er gældende for alle auktioner

3.1. Registrering. Du forpligter dig til at tilmelde dig VinForum’s auktionstjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, du bliver bedt om.

3.2 Kontrakthabilitet. For at kunne tilmelde dig VinForum’s auktionstjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at indgå kontrakter om de varer og tjenester, som du eventuelt vil byde på eller sælge der. Det betyder almindeligvis, at du skal være mindst 18 år, når det drejer sig om personer.

3.3 Diskretion. Vi videregiver kun personlige oplysninger og kontakt- og betalingsoplysninger, som du har registreret hos os, til parterne i de auktioner (som f.eks. VinForum Partnersælgere), som du deltager i, for at gøre den pågældende auktionshandel nemmere eller for at undersøge den, eller til tredjeparter og VinForum Partnersælgere.

3.4 Beskyttelse af personoplysninger. VinForum vil ikke bruge de oplysninger, du afgiver på auktionstjenesterne til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at VinForum kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis enten vi får pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

3.5 Auktionerne. VinForum forbeholder sig ret til at lukke en auktion tidligt, forlænge en auktion, ophæve eller tilbagetrække Noteringer, eller bringe hele auktionstjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor. Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som VinForum foretager. På samme måde vil VinForum på rimelig vis bestræbe sig på at få behandlet de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud vil blive lagt frem. Vi er ikke kontraktligt (eller på anden måde) forpligtet til, og skal ikke udbyde nogen af auktionerne – uanset om det er til alle eller til nogen af medlemmerne. I nærværende aftale forstås ved ”Notering” sælgers beskrivelse af de varer og/eller tjenester, som sælger udbyder til salg eller levering ved auktion på VinForum’s auktionstjenester, herunder eventuelle yderligere betingelser og vilkår, som er specielle for den pågældende auktion.

3.6 Misbrug af VinForum’s tjenester. VinForum forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve et medlems konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af VinForum’s auktionstjenester. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig VinForum’s auktionstjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

3.7 Mindstepriser og gyldigheden af et bud. Der kan tilbydes Noteringer med et forbehold fra sælger, hvilket kan være højere end åbningsbudet. Vinderbudet/budene i auktionerne vil være det eller de højeste bud, som ligger over en eventuel mindstepris, og som opfylder andre udtrykkelige betingelser for den pågældende auktion. Hvis et bud, som du afgiver, efterfølges af et bud fra en anden byder, som er højere, som af en eller anden grund senere fjernes af VinForum, skal det stå sælger frit at acceptere dit bud. For at undgå tvivl udløber alle bud, der ikke har fundet en vinder, efter at den pågældende auktion er afsluttet. Bud, der afgives, kan være juridisk bindende (se paragraf 5.2), så du bør være omhyggelig med at sikre, at der ikke afgives bud gennem din VinForum konto i spøg eller ved en fejltagelse.

3.8 Relevant indhold. Indholdet af erklæringer, der sendes fra sælgere eller bydende, må kun vedrøre auktionstemaet og ikke irrelevante emner. Sådanne erklæringer må for eksempel ikke bruges som kommunikationsmiddel til et eller flere af de andre medlemmer og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af en sælgers varer eller tjenester.

3.9 Fjernelse af auktioner og bud. VinForum kan helt efter eget skøn afvise eller fjerne eventuelle bud, eller fjerne Noteringer, som er sat til salg, eller som der er afgivet fornyet tilbud på, hvorom der hersker strid, som trækkes tilbage af sælger, eller som ikke kan tiltrække bud over mindsteprisen.

3.10 Valuta. Hver auktion gennemføres i DKK, og mellemværender skal betales i denne valuta. VinForum kan til din orientering tilbyde oplysninger om omregning til andre valutaer på grundlag af de seneste oplysninger, som er til rådighed for VinForum. Selv om VinForum på rimelig vis bestræber sig på at sikre, at disse omregninger bliver nøjagtige, vil den faktiske pris for dig i din egen valuta variere i overensstemmelse med den kurs, som din bank bruger, eller den, der har udstedt dine kreditkort eller kundekort. VinForum påtager sig intet ansvar for afvigelser mellem denne pris og det konverteringsbeløb, der opgives.

3.11 Betaling og levering fra medlemmer. VinForum kontrollerer ikke, om medlemmer kan eller vil betale for varer, som de byder på, eller om medlemmer kan eller vil levere de varer, som de udbyder til salg.

3.12 Moms. Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (i de tilfælde, hvor der skal opkræves moms).

4. Betingelser, der gælder specielt for VinForum VinAuktionPro

4.1 Servicenormer. I VinForum VinAuktionPro optræder VinForum som auktionshus og leverer en service, der svarer hertil.

4.2 Rettelser. Noteringer over varer eller tjenester, der indgår i VinForum VinAuktionPro, er efter VinForum’s bedste overbevisning nøjagtige. Vi gør vort bedste for at rette fejl og udeladelser, så hurtigt som det kan lade sig gøre, efter at vi har fået underretning derom, og vi underretter dig om alle rettelser, der måtte blive foretaget på den side, hvor auktionsforløbet vises. Hvis vi bliver nødt til at rette en notering, kan enhver byder trække et bud tilbage, som er afgivet i den pågældende auktion, inden rettelsen foretages. Vort ansvar for fejl og udeladelser i VinForum VinAuktionPro er begrænset i henhold til paragraf 6 i nærværende aftale.

4.3 Bud. Afgivelsen af bud gennem din VinForum konto (uanset om det er fra dig eller en, der bruger din konto) i en VinForum VinAuktionPro er juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage, efter at det er afgivet. For at undgå tvivl vil VinForum under ingen omstændigheder være forpligtet til at frafalde, eller godtage en anmodning om at frafalde, et bud.

4.4. Frafald. Hvis VinForum imidlertid helt efter eget skøn erklærer sig indforstået med at frafalde et bud fra et vindende medlem, der har resulteret i en kontrakt med VinForum i en VinForum VinAuktionPro, vil VinForum opkræve – og medlemmet skal betale – et gebyr, som VinForum helt efter eget skøn udregner på grundlag af en vurdering af administrationsomkostningerne i forbindelse med det bud, der er frafaldet, dog højst DKK 100,-.

5. Betingelser der gælder specielt for VinForum PartnerAuktion og/eller VinForum VinAuktionPrivat

5.1 VinForum’s rolle. De varer eller tjenester, der er tilgængelige gennem VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion, sættes til salg ved auktion af medlemmer og andre tredjemænd. VinForum er ikke part i disse auktioner og stiller alene de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af auktionerne. VinForum undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige gennem disse auktioner, men forbeholder sig ret til at fjerne alle auktioner, der ikke opfylder VinForum’s normer eller overholder gældende lovgivning.

5.2 Bud i VinForum PartnerAuktion. På noteringen eller i statusfeltet for auktionen for en VinForum PartnerAuktion kan der stå, at bud, der afgives i denne auktion, er bindende. I så fald kan afgivelse af et bud gennem din VinForum konto (uanset om det er fra dig eller en, der bruger din konto) i den pågældende auktion ikke trækkes tilbage og vil være juridisk bindende for dig. Hvis dit bud falder heldigt ud, indgås der en kontrakt mellem dig og VinForum Partneren, når auktionen lukkes. Hvis Noteringen eller statusrubrikken for auktionen imidlertid ikke anfører dette, så vil et bud, der er afgivet i den pågældende auktion, ikke være juridisk bindende, men angive den pris, hvortil du er villig til at erhverve varer eller tjenester på det pågældende tidspunkt. Hvis dit bud vinder, vil VinForum Partneren sætte sig i forbindelse med dig, således at hver part kan bekræfte den pris, du har budt, og de øvrige betingelser i den bindende kontrakt, som skal indgås mellem dig og VinForum Partneren, efter at auktionen er lukket.

5.3 Bud og noteringer i VinForum VinAuktionPrivat. Afgivelse gennem din VinForum konto (uanset om det er fra dig eller en, der bruger din konto) af enten 1) et bud i VinForum VinAuktionPrivat, eller 2) en Notering over varer eller tjenester, der skal indgå i VinForum VinAuktioner, er juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage, efter at det er afgivet.

5.4 Sælgers gyldige adkomst. Hvis du medtager varer eller tjenester i VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion, indestår du for, at du juridisk er berettiget til at overføre adkomsten til disse til hvem som helst, der køber dem i den pågældende VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion.

5.5. Nøjagtigheden af Noteringer. Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den Notering, som du stiller til rådighed for VinForum’s tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din Notering, skal være fuldstændig nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

5.6 Forbud. Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den Notering du giver over dem, eller nogen aktivitet eller kommunikation (herunder indsendelse af en BrugerKommentar – jvf. paragraf 5.15), som du foretager i forbindelse med VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion vil (a) kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person, (b) være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet, eller (c) være anstødeligt, obskønt, pornografisk, fornærmende, falsk, upålideligt eller vildledende.

5.7 Tilbagetrækning af Auktioner. Hvert enkelt medlem er indforstået med, at vi er berettiget til at trække en Auktion tilbage, som – ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer – ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale (herunder også paragraf 5.5 og/eller 5.6). I sådanne tilfælde underretter vi sælger – og nogle gange, en eller flere af de bydende medlemmer – om, at Auktionen er trukket tilbage.

5.8 Noteringer. I dine Noteringer må du ikke medtage nogen reklamer eller udtalelser om andre varer eller tjenester ud over dem, som selve den VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion vedrører. Din notering skal indeholde et entydigt salg. Der må således ikke være tale om en ren reklame.

5.9 Korrekt brug af kategorierne. Du må kun lægge en Notering ind under den VinForum’s auktionstjeneste kategori, som genstanden for Auktionen naturligt passer ind i (og ikke i nogen andre kategorier).

5.10 Manipulerende bud. Du må ikke afgive et bud på en måde, der kan manipulere en Auktion. Især hvis du er sælger, må du ikke byde i din egen Auktion eller PartnerAuktion, uanset om det sker gennem din egen VinForum konto eller gennem et andet medlems konto.

5.11 Intet partnerskab. I VinForum PartnerAuktion er VinForum alene vært for auktionerne for sælger og er på ingen måde ansvarlig for noget aspekt af det indbyrdes forhold mellem dig og sælger eller for de varer eller tjenester, som du måtte byde på i en VinForum PartnerAuktion. Selv om vi ved disse Auktioner omtaler sælgerne som ”VinForum Partnere”, erklærer du dig indforstået med og bekræfter, at vi og vore VinForum Partnere ikke står i noget juridisk partnerskab og (for at undgå tvivl) ikke hæfter solidarisk over for dig for den anden parts handlinger.

5.12 Sælgers betingelser og vilkår. De kontraktmæssige betingelser og vilkår i deres helhed, som gælder mellem bydende medlemmer og sælgere (uanset om det er VinForum Partnere eller andre medlemmer) i forbindelse med genstanden for den pågældende auktion, skal være dem, der er nærmere angivet af sælger, hvad enten skriftligt eller på anden måde. Det er sælgers forpligtelse, og ikke VinForum’s, at underrette de bydende medlemmer om disse betingelser og vilkår.

5.13 Gebyr og provision. Alle medlemmer på VinForums tjenester erklærer sig indforstået med at betale de til enhver tid gældende gebyrer og provisioner på VinForum VinAuktionPro, VinForum PartnerAuktion og VinForum VinAuktionPrivat. Der pålægges kun gebyrer og provisioner på auktioner, hvor der opnås et vinderbud (mindstepris opfyldt og mindst ét bud).

Gebyr og provisionsbeløbet meddeles køber og sælger hver måned og kan betales med betalingskort eller ved bankoverførsel. Ved at gå i gang med at notere en auktion eller byde på en auktion, erklærer medlemmet sig indforstået med sådanne gebyrer og provisioner samt betalingsbetingelserne derfor. I denne provision vil der under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion til medlemmet, medmindre medlemmet på rimelig måde godtgør over for os både, (a) at salget/købet af de varer, som den pågældende auktion omhandlede, ikke blev gennemført, og (b) at det, at salget/købet ikke blev afsluttet, ikke var en følge af manglende omhu eller brud på forpligtelser fra medlemmets side. Såfremt medlemmet ikke betaler, slettes vedkommende fra auktionen. Ved senere genåbning opkræves et gebyr på DKK 50,00.

5.14 Ansvarsfraskrivelse. VinForum holder ikke styr på eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer eller tjenester, som VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion omhandler, for om dine Noteringer er sande eller nøjagtige, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt bydende medlemmer har vilje og evne til at betale derfor. Du bør udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion – hvad enten som sælger eller køber – som når du indgår lignende handler uden for nettet. VinForum kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion handler. Selv om det er forbudt for medlemmerne, kan der være nogen, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Derfor accepterer du at friholde VinForum, dets agenter og medarbejdere fra ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion, herunder (og ikke begrænset til) alle fordringer og krav i forbindelse med Noteringer, bud, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester, der er udbudt eller faktisk solgt gennem eller i forbindelse med VinForum VinAuktionPrivat eller VinForum PartnerAuktion.

5.15 BrugerKommentarer. Vi stiller en service til rådighed til vurdering af medlemmerne, hvor medlemmerne kan kommentere den service, de har fået fra andre medlemmer i VinForum VinAuktionPrivat. Du kan give karakterer til de medlemmer, som du har solgt varer eller tjenester til, eller som du har købt varer eller tjenester af. Alle sådanne angivelser skal være nøjagtige og retfærdige og skal overholde de krav, der er opstillet i paragraf 5.6.

6. Ansvar og almindelige betingelser.

6.1 Immaterielle rettigheder. Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende VinForum’s tjenester ejes af VinForum eller VinForum’s associerede selskaber. Du må ikke gøre brug af nogen af disse immaterielle rettigheder eller VinForum’s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre auktioner på den måde, det er forudset i nærværende aftale.

6.2 Følgeskader. Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selv om et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af VinForum, eller VinForum var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

6.3 Maksimalt erstatningsansvar. Uden at begrænse indholdet af den foregående bestemmelse, kan VinForum’s erstatningsansvar i henhold til nærværende aftale (hvad enten det måtte opstå på grund af uagtsomhed eller på anden vis) ikke under nogen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb, enten (a) DKK 1.000 eller (b) et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales af dig eller til dig i forbindelse med den Auktion eller de Auktioner, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på hvilket søgsmålsgrundlag eller under hvilken form det sker.

6.4 Uagtsomhed. Intet i nærværende aftale begrænser VinForum’s erstatningsansvar ved død eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed fra VinForum’s side.

6.5 Overdragelse. VinForum forbeholder sig ret til at overdrage, eller give i underentreprise, dele af eller alle sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale. Hvis vi udøver denne ret, skal vi anføre navnet på rettighedserhververen eller underleverandøren på hovedskærmen (http://www.VinForum.dk/cgi-local/auction.cgi), og du har ret til omgående at opsige nærværende aftale. Du må ikke uden skriftligt samtykke fra VinForum overdrage, afhænde eller disponere over nærværende aftale.

6.6 Force majeure. VinForum er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som VinForum ikke er herre over.

6.7 Ændringer i nærværende aftale. VinForum forbeholder sig ret til at ændre nærværende aftale fra tid til anden og opsætte nye versioner på VinForum’s auktionstjenester. Når vi gør det, vil vi underrette dig derom på hovedskærmen (http://www.VinForum.dk/cgi-local/auction.cgi). Den nye version vil træde i kraft og være gældende for alle Auktioner samt for enhver anden aktivitet på eller via VinForum’s auktionstjenester samt medlemmets forhold til VinForum, og vil begynde to uger efter den dag, hvor den er opsat (eller en sådan senere dag, som VinForum måtte meddele i opsætningen). Hvis du ikke ønsker, at den nye version af aftalen skal være gældende for dig, kan du underrette os inden for den ovennævnte 2-ugers periode, og fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at deltage i Auktioner og med i øvrigt at gøre bruge af VinForum’s tjenester.

6.8 Ugyldighed. Såfremt en af bestemmelserne i nærværende aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldig eller for ikke at være retskraftig, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig.

Sælg eller køb vin på VinForum VinAuktion